POLÍTICA DE PRIVACITATSbags – Sergio Martinez Ramos, d’ara endavant Sbags, és titular del website www.sbags.es (en endavant el “Website”), amb domicili social al C / Prat de la Riba, 36. Cubelles. i que està destinada a la venda de bosses.
Sbags li garanteix el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i del Reglament Europeu RGPD 679/2016. Així mateix l’informem que:
a) Les dades són recollides per diferents motius: (i) gestió, estudi i resolució dels processos de la pàgina web i (ii) enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.
b) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
c) Totes les dades personals, que siguin recollides a través de la pàgina web, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers d’Usuaris degudament registrats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per sbags.
d) Sbags es compromet a protegir la informació confidencial a la que tingui accés.
e) Sbags informa als Usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades estigués emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan sbags disposi del consentiment exprés de l’usuari.
f) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de Privacitat.
g) L’usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació de consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a sbags carta degudament signada a la nostra adreça postal, a dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat. L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi Usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada.
h) L’usuari autoritza al tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per això premi el botó “ENVIAR” que es troba en els formularis de recollida de dades.