AVIS LEGAL AMB PROTECCIÓ DE DADES
CONDICIONS GENERALS D’ÚSEl lloc web www.sbags.es (d’ara endavant, Website) és propietat de sbags – Sergio Martinez Ramos (d’ara endavant, sbags), amb domicili social al C / Prat de la Riba, 36. Cubelles.
Sbags li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Website (en endavant, les “Condicions Generals d’Ús”) que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que sbags podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.
Amb l’ànim de que l’ús del Website s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, sbags informa l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebuda i solucionada contactant amb sbags a través del tel. 666.63.83.02, a l’adreça de correu electrònic: info@sbags.es o mitjançant l’opció de “CONTACTE” situada en el propi Website.
1. Objecte
Sbags subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al Website, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús així com a la política sobre tractament de dades personals (en endavant, la “Política de Protecció de Dades”). L’accés a aquest Website o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació de “Usuari” i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Ús, reservant-se sbags el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari, l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest Website, de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà abstenir-se respecte a l’ús del present Website.
Així mateix, queda advertit que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Website de continguts i / o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.
2. Serveis
Mitjançant el Website, sbags ofereix als usuaris la possibilitat de compra de bosses de tela, tela laminada i de paper (en endavant Serveis).
3. Privacitat i Tractament de Dades
Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Sbags donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Protecció de Dades.
4. Propietat Industrial i Intel·lectual
L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el Website i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el Website, que són propietat exclusiva de sbags i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a sbags de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés a la pàgina web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús del Website no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Website i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per sbags o el tercer titular dels drets afectats.
Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. sbags és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat al Website no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit , de la citada entitat.
Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Website es compromet a respectar els drets enunciats i evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas sbags l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.
5. Obligacions i Responsabilitats de l’Usuari del Website
L’Usuari es compromet a:
a) Fer un ús adequat i lícit del Website així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús del Website; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.
b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al Website.
c) Facilitar informació veraç a l’emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Website i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a sbags o a tercers per la informació que faciliti.
No obstant el que estableix l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix abstenir de:
a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la pàgina web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Website, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Website, dels seus proveïdors o de tercers.
d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de sbags, dels seus proveïdors o de tercers.
e) Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de sbags, tercers proveïdors i altres usuaris.
f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès
g) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de sbags o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.
h) Obtenir o intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o , en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Website i / o dels continguts.
i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge , fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
(i) De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.
(ii) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
(iii) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
(iv) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.
(v) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
(vi) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
(vii) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a sbags o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
(viii) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.
(ix) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
(x) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Website.
Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts de la pàgina web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a sbags qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, sbags quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis de la pàgina web per qualsevol tercer il·legítim.
Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per sbags.
6. Responsabilitats
Sbags no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en el Website, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.
Sbags no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.
Sbags podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que un ús del seu Website o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d’Ús. Sbags no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Website. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:
(i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena a l’control de sbags.
(ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
(iii) abús indegut o inadequat del Website.
(iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors del Website es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Website.
Sbags exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Website. Així mateix, sbags queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, pot ser l’Usuari reclamat per sbags dels danys o perjudicis causats.
L’Usuari defensarà, indemnitzarà i mantindrà a sbags indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Website. Així mateix, l’usuari s’obliga a indemnitzar sbags davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol una altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Website.
7. Hipervincles
L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el Website, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de sbags. El Website inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i / o patrocinadores. D’acord amb això, sbags no es responsabilitza el contingut d’aquestes pàgines web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers. Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Website exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Website:
(i) no podran donar a entendre que sbags recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes;
(ii) no podran falsejar la seva relació amb sbags ni afirmar que sbags ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de sbags;
(iii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits;
(iv) no podran enllaçar a cap pàgina de la pàgina web diferent de la pàgina principal;
(v) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció de la pàgina web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el Website com a part del seu web o dins d’un dels seus ” frames “o crear un” browser “sobre qualsevol de les pàgines del Website. Sbags podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al Website, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. Sbags no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Website.
En conseqüència, sbags no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.
8. Protecció de dades
Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, sbags tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. Per això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides en la Política de Protecció de Dades.
9. Galetes (Cookies)
Sbags es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” al Website, per tal de reconèixer-lo com usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci de la pàgina web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les “cookies” utilitzades pel Website, o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l’usuari.
Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc Web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies” per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.
Gràcies a les cookies, resulta possible que el Website reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’usuari, als perfils demogràfics dels usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres de l’trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.
10. Durada i terminació
La prestació de servei de present Website i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. Això no obstant, sbags podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis de l’portal. Quan sigui això possible, sbags anunciarà la terminació o suspensió de la prestació de l’servei determinat.
11. Declaracions i Garanties
En general, els continguts i serveis oferts al Website tenen caràcter merament informatiu. Per tant, a l’oferir-los, sbags no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Website, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.